Privacy Policy

Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

-         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij podotherapeut

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Meisjesnaam;

-         Adres

-         Postcode en woonplaats

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht;

-         Naam huisarts of behandelend arts;

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt.

Uw persoonsgegevens worden door Ella's VoetWerk Medisch Pedicure Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna (indien noodzakelijk) alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.